Aktivnosti očuvanja

C1 Uklanjanje pajasena na projektnom područje Krka

Aktivnost C1 uključuje uklanjanje pajasena unutar Natura 2000 područja HR2000918 Šire područje NP Krka, sa stanišnog tipa 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida te iz područja koja su izvori ili koridori širenja pajasena. Cilj ove aktivnosti je izravno poboljšati stanje i/ili zaustaviti degradaciju Natura 2000 stanišnih tipova na projektnom području Krka.

C2 Uklanjanje pajasena na projektnom području JI dio Pelješca

Aktivnost C2 sastoji se od uklanjanja pajasena unutar Natura 2000 područja HR2001364 JI dio Pelješca. Cilj ove aktivnosti je izravno poboljšati stanje Natura 2000 prioritetnog stanišnog tipa 6220* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea, uklanjanjem pajasena sa površine od 4 hektara smještenih u blizini prioritetnih staništa, te iz glavnih izvora i koridora širenja u blizini.

C3 Uklanjanje i uspostavljanje kontrole nad pajasenom u centrima kulturne baštine

Aktivnost C3 uključuje uklanjanje pajasena iz središta kulturne baštine, gradova Dubrovnika, Stona i Malog Stona; kao i sadnju zamjenskih zavičajnih stabala po potrebi. Ciljevi aktivnosti C3 su očuvanje kulturne baštine, smanjenje nenamjernog širenja i povećanje vidljivosti projekta.
Skip to content