Aktivnosti projekta

Pripremne aktivnosti

A1 Kartiranje pajasena na projektnom području

Ova aktivnost uključuje kartiranje rasprostranjenosti pajasena unutar svih projektnih područja, kako bi se utvrdilo početno stanje za praćenje provedbe projekta.

A2 Priprema protokola

Ova aktivnost uključuje pripremu protokola uklanjanja pajasena, koji će se testirati, poboljšati i provesti kroz ovaj projekt. Protokol će sadržavati tri različite metodologije uklanjanja, a njihova primjena ovisit će o projektnom području.

A3 Edukacija projektnog tima

Ova aktivnost uključuje obuku projektnog tima u metodama iskorjenjivanja pajasena. Iskorjenjivanje pajasena je izazovno, a primjena neprikladnih metoda ili njihova primjena u pogrešno doba godine može rezultirati neuspjehom ili pogoršati stanje, zbog čega je važna dobra edukacija.

A4 Stjecanje dozvola i informiranje dionika

Ova aktivnost uključuje stjecanje dozvola potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti i informiranje dionika o projektu.

Aktivnosti očuvanja

C1 Uklanjanje pajasena na projektnom područje Krka

Aktivnost C1 uključuje uklanjanje pajasena unutar Natura 2000 područja HR2000918 Šire područje NP Krka, sa stanišnog tipa 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida te iz područja koja su izvori ili koridori širenja pajasena. Cilj ove aktivnosti je izravno poboljšati stanje i/ili zaustaviti degradaciju Natura 2000 stanišnih tipova na projektnom području Krka.

C2 Uklanjanje pajasena na projektnom području JI dio Pelješca

Aktivnost C2 sastoji se od uklanjanja pajasena unutar Natura 2000 područja HR2001364 JI dio Pelješca. Cilj ove aktivnosti je izravno poboljšati stanje Natura 2000 prioritetnog stanišnog tipa 6220* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea, uklanjanjem pajasena sa površine od 4 hektara smještenih u blizini prioritetnih staništa, te iz glavnih izvora i koridora širenja u blizini.

C3 Uklanjanje i uspostavljanje kontrole nad pajasenom u centrima kulturne baštine

Aktivnost C3 uključuje uklanjanje pajasena iz središta kulturne baštine, gradova Dubrovnika, Stona i Malog Stona; kao i sadnju zamjenskih zavičajnih stabala po potrebi. Ciljevi aktivnosti C3 su očuvanje kulturne baštine, smanjenje nenamjernog širenja i povećanje vidljivosti projekta.

Aktivnosti praćenja i evaluacije

D1 Praćenje utjecaja projekta na invazivnu vrstu pajasen

Aktivnost D1 podrazumijeva praćenje ukupnog broja uklonjenih stabala pajasena i postotka površine sa koje je uklonjen pajasen na svim projektnim područjima radi praćenja napretka projekta, i zbog procjene učinkovitost protokola na različitim staništima i lokacijama.

D2 Praćenje utjecaja projekta na ciljna staništa

U sklopu ove aktivnosti planirano je praćenje promjena staništa na kojima se provodi uklanjanje pajasena, kroz različite taksonomske skupine. Ova aktivnost je ključna za procjenu je li, i u kojoj mjeri, uklanjanje invazivne vrste utjecalo na status očuvanja ciljnih Natura 2000 stanišnih tipova.

D3 Evaluacija protokola uklanjanja

Ova aktivnost uključivat će usporedbu učinkovitosti različitih protokola uklanjanja.

D4 Evaluacija podizanja svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama

Svrha ove aktivnosti je procijeniti koliko je javnost upoznata s invazivnim stranim vrstama, na početku i na kraju projekta, kako bismo utvrdili jesu li aktivnosti promocije i edukacije utjecale na educiranost građanstva Republike hrvatske.

Podizanje svijesti javnosti i akcije vidljivosti

E1 Aktivnosti podizanja svijesti javnosti

Aktivnosti promocije Natura 2000 ekološke mreže, programa LIFE i projekta LIFE CONTRA Ailanthus kroz medije, društvene mreže, radionice, i edukativna predavanja.

E2 Suradnja s drugim (LIFE i ne-LIFE) projektima

Ova aktivnost uključuje komunikaciju s relevantnim LIFE i ne-LIFE projektima kako bi se uspostavila suradnja i izmjena informacija s drugim stručnjacima u sektoru zaštite prirode.

E3 Diseminacija rezultata

Priprema i objava nacionalnog protokola, tiskanje informativnih letaka, izrada brošura i oglasne ploče, i organizacija i provedba radionica uklanjanja.

E4 Razvoj i poboljšanje sustava ranog otkrivanja i brzog odgovora (eng. Early Detection and Rapid Response - EDRR)

Aktivnost koordinacije institucija i stručnjaka koji će biti odgovorni za stručnu potporu u obradi podataka (npr. utvrđivanju vrsta) prijavljenih nalaza stranih vrsta, te razvoj protokola brzog odgovora za kopnene biljne vrste s Unijinog popisa.

E5 Strategije nakon provedbe projekta

Kako bismo osigurali buduće sigurno i održivo gospodarenje pajasenom, krajem projekta ćemo izraditi studiju izvedivosti i nacrt poslovnog plana za korištenje zelenog otpada pajasena za proizvodnju peleta.
Skip to content