Lokacije projekta

Projektno područje Krka – Natura 2000 područje ekološke mreže

Ovo je područje odabrano zbog guste sastojine pajasena na području sedrenih barijera. Ovaj Natura 2000 stanišni tip, 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida, je na razini EU-a jedinstven za Hrvatsku, te područje ovog stanišnog tipa na Krki čini 20 % njegove ukupne površine unutar Europske unije. Također, pajasen predstavlja prijetnju travnjacima Krke, uključujući stanišni tip 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci Scorzoneretalia villosae.

Projektno područje: JI Pelješac - Natura 2000 područje ekološke mreže

Cijeli poluotok Pelješac ima ozbiljan problem s pajasenom, gdje osim antropogenih područja i poljoprivrednih površina ugrožava i prioritetni Natura 2000 stanišni tip 6220* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea.

Projektno područje: Dubrovnik

Pajasen koji raste iz dubrovačkih zidina vjerojatno je najupečatljiviji primjer otpornosti pajasena, kao i njegovog utjecaja na povijesne kamene spomenike. Prema našoj procjeni, unutar grada Dubrovnika raste najmanje 10 000 stabala pajasena.

Projektno područje: Mali Ston i Ston

Gradovi Mali Ston i Ston te gradski zidine koje ih povezuju važan su dio kulturne baštine, a smješteni su između četiri različita područja ekološke mreže Natura 2000, od kojih je jedno projektno područje JI Pelješac.
Skip to content