Provedeno kartiranje rasprostranjenosti pajasena unutar projektnih područja​

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s partnerima na projektu Javnom ustanovom “Nacionalni park Krka“, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika od travnja do srpnja 2021. godine provelo je kartiranje rasprostranjenosti pajasena unutar svih projektnih područja kako bi se utvrdilo početno stanje za praćenje provedbe projekta.

Kartiranja su provedena u četiri Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (HR2000918 Šire područje NP Krka, HR1000026 Krka i okolni plato, HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac i HR2001364 JI dio Pelješca) i u mjestima s povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston).

Kartiranjem se dodatno potvrdila invazivnost pajasena na području NP Krka, čiji su temeljni fenomen sedrene barijere te na poluotoku Pelješcu gdje potiskuje zavičajne vrste i ugrožava naše eumediteranske travnjake. Također, potvrđena je prisutnost rasta pajasena i iz Dubrovačkih gradskih zidina te zidina u Malom Stonu i Stonu čime se narušava očuvanje kulturne baštine.

S obzirom na rezultate kartiranja veoma je važno sprječavanja daljnjeg širenja ove invazivne vrste kako bi se ostvarili glavni i očekivani ciljevi projekta, a to su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova te očuvanje kulturne baštine. 

Skip to content