Objavljena je NAREDBA O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ailanthus altissima (pajasen)

U Narodnim novinama broj 89 od 11. kolovoza 2021. objavljena je NAREDBA O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ailanthus altissima (pajasen), kojom se osigurava provedba aktivnosti uklanjanja pajasena sa zemljišta na područjima ekološke mreže značajnima za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca, kao i na području Grada Dubrovnika, Grada Skradina te naselja Ston i Mali Ston u okviru projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj.

Troškovi za provedbu ove Naredbe podmirit će se iz projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070.

Skip to content